Početna > Izdanja > Broj 033/034 > Workshop

Workshop

Japanske svećice

Grafikoni (Charts) predstavljaju grafički prikaz/upis podataka o cenama i cenovnom kretanju na globalnom finansijskom tržištu. Među popularnim vrstama grafikona sve više je trejdera koji rado koriste japanske svećice (Japanese Candlestick).

Poznata je činjenica da je najrasprostranjenija upotreba stupčastih grafikona (Bar Chart) u tehničkoj analizi tržišta. S obzirom da se japanske svećice koriste tek par decenija, nije suvišno napomenuti da japanski analitičari i finansijski eksperti koriste ovu grafičko-analitičku tehniku nekoliko vekova unazad.

Naime, Japanese Candlestick je najstariji oblik tehničke analize u svetu, a za izumitelja ove vrste analize smatra se japanski trgovac pirinčem Munehisa Homma, u 17. veku. Njegova istraživanja su se bazirala na proučavanju uticaja vremenskih i sličnih prilika, a posebno uticaja psihologije kupaca i prodavaca na trgovinu pirinčem. U svojim knjigama, koje je napisao nakon veoma uspešnih poslovnih poduhvata, u suštini je analizirao nestabilnost cena kao rezultat ponašanja trgovaca u finansijsko-poslovnoj areni.

Opis grafičkog oblika sveće karakterišu četiri važna podatka:
•    cena otvaranja
•    cena zatvaranja
•    najviša cena
•    najniža cena
Naravno, vrste podataka koje su od suštinske važnosti za analizu - cena otvaranja, cena zatvaranja, najviša i najniža dostignuta cena u posmatranom time frame-u, su jednako zastupljene u obe vrste grafikona. Razlog za sve češću primenu grafikona Japanese Candlestick upravo leži u činjenici da je vizuelni prikaz privlačniji za analitičara, ali ne samo to. Mnogo je značajnija dvojaka korisnost grafikona u obliku sveća kao grafički prikaz kretanja cena i kao kombinacija sveća.

Doji Candlestick - Ovo je specifična vrsta sveće koju karakteriše ista cena zatvaranja i otvaranja ili su vrlo blizu jedna drugoj, a u zavisnosti od toga ima veoma malo telo ili ga uopšte nema (tanka linija). Takođe, može imati vrlo dugačke senke (fitilje) sa obe strane ili samo sa jedne, a mogu i u potpunosti izostati. Upravo ovakve karakteristike ove vrste sveće pružaju mogućnosti dublje analize pri trgovanju. U najopštijem smislu ukazuju na momenat neodlučnosti ili borbe između kupaca i prodavaca, a samim tim nagoveštavaju moguće promene trenda kretanja cene. Postoje četiri oblika Doji sveća – Long Legged (duge senke sa obe strane), Dragonfly (senka sa donje strane), Gravestone (senka sa gornje strane) i Four Price (samo linija).

Kao i svi drugi tehnički alati, tako se i obrasci (kombinacije) sveća koriste za određivanje trenutka za ulaz/izlaz iz pozicije (donošenje odluka). Takođe su dobri pokazatelji i u analizi psihologije učesnika globalnog finansijskog tržišta. Obrasci sveća, u kombinaciji sa ostalim tehničkim indikatorima, karakterišu se kao veoma korisni pokazatelj u generisanju signala dolazećeg trenda, u odnosu na indikatore koji se baziraju na cenama. Već same po sebi svećice predstavljaju koristan alat, a u kombinaciji sa drugim indikatorima čine zaista moćan analitički instrument analize finansijskog tržišta.

Najpopularnije vrste grafikona (Charts)
•    Linijski
•    Bar (stupčasti)
•    Svećnjak
•    Heiken Ashi
•    Renko

Vizuelno veća privlačnost za analitičare u odnosu na stupčaste grafikone sastoji se u samom obliku, koji podseća na telo sveća sa fitiljima (senkama). Izbor boja svećica zavisi od preferiteta trejdera, zahvaljujući velikom izboru i mogućnosti podešavanja iz menija palete Chart. Najčešće korišćena kombinacija je belo-crvena, zeleno-crvena ili plavo-crvena. Naravno, mogu biti i bezbojne i crne, a podaci govore da je već standardno ustaljena crvena boja za padajuće (medvede) svećice, što je opšteprihvaćeno iz dugogodišnje navike japanskih analitičara, koji takođe u svom načinu rada ne smatraju senke sveća ključnim činiocima u analizi. Ovakav način pristupa proučavanju kretanja na tržištu koristi se za adekvatnije i druge vrste grafikona, koji su prilagođeniji takvom aspektu analiziranja – Renko grafikoni i Heikin - Ashi.

Heikin-Ashi grafikon, pored sve sličnosti sa standardnim grafikonom Japanskog svećnjaka, karakteriše činjenica da eliminiše „buku“ na tržištu tako da prati preokret, kao i nastavak signala trendova, na način da minimizira moguće „lažne“ signale. U praksi su zabeleženi najbolji rezultati u analizi JPY/crosses valutnih parova (GBP/JPY, EUR/JPY i sl.). Grafikon Heikin-Ashi ima ponašanje pokretnog preseka, jer tretira prosek cena otvaranja i zatvaranja, ali svakako daje i mnogo više korisnih informacija.

Renko grafikoni takođe vode poreklo iz Japana („renge“ – cigla), a predstavljaju metod jedinstvenog oblika tehničke analize. Najpogodniji su za određivanje nivoa podrške (support) i otpora (resistance), a baziraju se na cenama zatvaranja, kao i stepenu njihovih razlika. Grafikon ima izgled talasa oscilirajućih trouglova, sa oštro naglašenim promenama pravca trenda.

Psihološki pokazatelj mentaliteta trgovaca u određenom vremenskom intervalu nije ništa drugo do prikaz aktivnosti trgovca kroz vreme. Obrazac grafikona japanskih svećica se sastoji od jedne ili od kombinacija najviše pet linija (sveća). Obrasci određuju tačke obrta trenda na tržištu, ali i nastavka trenda, a da pritom obrasci imaju isto ime ukoliko se pojavljuju i u rastućem i u opadajućem (inverznom) trendu (Hammer, Inverted Hammer, Engulfing+, Engulfing-,  Morning Doji Star, Evening Doji Star i druge). U tehničkoj analizi je u upotrebi veliki broj kombinacija japanskih svećica, u obliku karakterističnih obrazaca, o kojima će biti više reči u narednim izdanjima magazina, a koji čine konstantan predmet analize mnogih vodećih analitičara globalnog finansijskog tržišta.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista