Početna > Izdanja > Broj 5 > Put do poslovnog uspeha

Put do poslovnog uspeha

Piše: Boris Popovski

Najveća prednost franšizinga je što smanjujete rizik u poslovanju kroz pristupanje poznatom brendu i usvajanjem već razrađenih standarda poslovanja. Suština ovakvog načina poslovanja je da se firme u razvoju, ili privatnici sa ograničenim kapitalom, priključe većim sistemima i steknu sigurnost u svom poslovanju.

Tragovi prve franšize mogu se naći 200 godina pre nove ere u Kineskom carstvu. Zamislimo na trenutak tržišno-ekonomske odnose koji su vladali na toj teritoriji, u tom vremenu. Sa velikom verovatnoćom možemo pretpostaviti da je, usled ekono-mske nestabilnosti, nezaposlenost bila velika, kao i da su mogućnosti ulaganja dela populacije koji su imali neki kapital bile veo-ma ograničene i povezane sa velikim rizikom. Takođe, možemo pretpostaviti nedostatak jasnih poslovnih procedura, kao i ciljeva poslovanja u većini delatnosti.

U ovoj sitaciji, vrlo je lako zamisliti malog preduzetnika koji, suočivši se sa ovim problemima, polako gubi nadu u bolje sutra i okreće se trošenju svog, i onako skromnog kapitala. Da napomenem, svaka sličnost sa današnjim uslovima u našoj, kao i velikom broju svetskih ekonomija, sasvim je slučajna! Naravno, za preduzetnika iz tog vremena bio bi spas da mu neko ponudi da započne određene delatnosti, već dokazane na tržištu, koje će obavljati po unapred postavljenim procedurama, uz stalnu pomoć i obuku starijeg patrona. Pri tom će za to morati da izdvoji određenu sumu novca da započne posao, kao i mali procenat zarade od te delatnosti što nas dovodi do prve franšize.

Naime, u pravnoj literaturi, franšizing se najčešće definiše kao sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih tj. odvojenih preduzeća povezanih ugovornim odnosom na osnovu kojih jedan od njih (nosilac franšize-franšizer) ustupa drugom (korisnik franšize-franšizant) pravo korišćenja – eksploatacija po tačno određenim uslovima, ustupanje znaka ili komercijalnu formulu (zaštitni znak ili „trade mark“), kao i poslovni sistem. Time bi se osigurala pomoć i redovne usluge radi olakšavanja eksploatacije, a za to bi se naplaćivala određena protivrednost u novcu - franšiza.

U našoj pravnoj teoriji se može naći i to da je franšizing dugoročni ugovor kojim se jedna strana (davalac franšize) obavezuje da vrši sukcesivne isporuke robe i pruža određene usluge, prenosi svoja znanja i iskustva u poslovanju na drugu stranu (primaoca franšize), a druga strana se obavezuje da za to plati određenu naknadu. Ona se obično sastoji od naknade za uključenje u sistem davaoca franšize (initial franchise fee) koja se plaća jednokratno (ne naplaćuju je svi davaoci franšize), rojaliteta (royalty fee) koji se plaća periodično (procenat nedeljnog, mesečnog ili godišnjeg prometa) i naknade za zajedničko oglašavanje (global marketing fee), koja se koristi za promociju primaoca franšize u propagandnoj kampanji koju na nivou sistema sprovodi davalac franšize.

Lakši i sigurniji način poslovanja

Najveća prednost ovog tipa poslovanja je to što smanjujete rizik u poslovanju kroz pristupanje poznatom brendu i usvajanjem već razrađenih standarda poslovanja. Suština ovakvog načina poslovanja je da se firme u razvoju, ili privatnici sa ograničenim kapitalom, priključe većim sistemima i steknu sigurnost u svom poslovanju.

Franšizno poslovanje je sjajan način za brži rast preduzeća i povoljno je za njegovu ekspanziju na strana tržišta. Sa gledišta novog preduzetnika, ono mu pruža sigurniji početak poslovanja i znatno povećava šanse za opstanak na vrlo turbulentnom tržištu današnjice. To je vrlo bitno upravo zemljama u tranziciji kao što je Srbija. Franšizno poslovanje ima značajnu ulogu u svakoj zemlji jer olakšava razvoj preduzetništva, ubrzava ga i čini ga sigurnijim.

Potencijal franšiznog poslovanja u Srbiji još nije u potpunosti shvaćen i na žalost preduzetnici, kao i oni koji žele to da postanu, još uvek ga ne prepoznaju kao najkvalitetniji način ulaska u preduzetništvo. U današnje vreme, postoji veliki broj onih koji žele da imaju sopstveno preduzeće. Nekima je glavni problem nedostatak novca, ali ipak većini koja razmišlja o preduzetništvu to i nije tako velika prepreka. Sa druge strane, nedostatak znanja, hrabrosti i samouverenosti budi realnu bojazan da bi mogli da izgube sve. Ulazak u preduzetništvo putem franšize nudi tuđe znanje, iskustvo i veštine, kao i nekoga ko je uvek spreman da pomogne svojim savetom. To je ulazak u sopstveno poslovanje, ali ne i prepuštanje samom sebi. Franšiza ne eliminiše rizik poslovanja, ali pruža mnogo veće šanse za uspeh novog preduzetnika. Svaki početak je težak i novo poslovanje je u prvih nekoliko godina vrlo ranjivo. Nivoi ranjivosti variraju u zavisnosti od znanja, veština, finansijskih izvora i sposobosti vlasnika. Većina onih koji kreću u preduzetništvo nemaju sve potrebne resurse, veštine i znanje, pa se dobar broj poslovnih poduhvata, nažalost, završava neuspešno. Sa kupovinom franšize ovaj rizik drastično opada i možemo reći da je procenat uspešnosti kod franšiznih jedinica nekoliko desetina puta veći nego kod novoosnovanih delatnosti.

Kako odabrati franšizu?

Kako bi se smanjila šansa za pogrešan izbor franšize i kako bi se proces ulaska u preduzetništvo shvatio ozbiljno, potrebno je primeniti proces koji će od kupovine franšize učiniti pravu kvalifikacionu trku. Pre nego što uopšte počnete da razmišljate o kupovini određene franšize, potrebno je da se uverite da vam ona nudi nekoliko ključnih elemenata:

Prepoznatljivo ime/brand- Za krajnje kupce ili tržište jedno od najznačajnijih elemenata proizvoda ili usluge je marka (brand) koja je prepoznatljiva. Ona za kupca znači garanciju kvaliteta proizvoda (usluge) i omogućava mu da se oseća kao kod kuće bilo gde u svetu. Upravo zbog toga franšizni sistemi veoma vode računa o tome kome će poveriti svoju franšizu, jer samo jedna poslovna jedinica koja loše posluje bilo gde u svetu, može naneti nesagledivu reputacionu štetu celom sistemu. Sa druge strane jedan od najvažnijih zadataka davalaca franšize je da vrlo detaljno prenese svoje znanje i iskustvo na primaoca i omogući mu da dostojno predstavlja povereni brend i ne izneveri poverenje mušterija.

Jednostavan i atraktivan proizvod ili usluga- Franšize mogu da budu najrazličitije poslovne mogućnosti. Neke su nove, dok su druge već dobro poznati i uhodani koncepti. U principu, treba izbegavati „pomodne” privredne delatnosti koje su kratkog veka, kao i one kod kojih se smenjuju periodi vrlo uspešnog poslovanja i velikih gubitaka. Svake godine javljaju se nova „pomodarstva” u poslovnom svetu, ali u franšizi je ključna stvar u proveri dosadašnjeg uspeha. Uverite se da je franšiza stabilna, da ima konstantno i uspešno poslovanje i da je finansijski sigurna, tako što ćete zatražiti prikaz poslovanja davaoca franšize.

Proveren Business system- Jedna od glavnih prednosti ovog metoda poslovanja je ta što preduzetnik kupujući franšizu uz dozvolu da koristi nečiji brend, proizvod ili uslugu kupuje i njegovo višegodišnje iskustvo u poslovanju u određenoj oblasti. Svaki biznis u početku prolazi kroz veliki broj „dečijih bolesti“ i početničkih grešaka. Glavna prednost franšize je što je najčešće neko već napravio sve te greške umesto vas i iz njih izvukao pouke. Tako da se kupovinom franšize rizik započinjanja sopstvenog biznisa svodi na najmanju moguću meru.

Mogućnost lake reprodukcije- Jedna od osnovnih predpostavki uspešnog franšiznog poslovanja je konzistentnost. Ceo sistem je baziran upravo na tome da kada potrošač uđe u objekat ili koristi proizvode ili usluge bilo koje od franšiznih jedinica u okviru jednog lanca, svaki put dobije identičnu vrstu i kvalitet usluge. Da bi se ova pretpostavka ispunila neophodno je da određeni sistem bude relativno lako reprodukovan. To naravno ne znači da on mora biti previše jednostavan i dostupan svima, ali definitivno mora biti takav da ga stotine ili hiljade potencijalnih primalaca franšize širom sveta mogu reprodukovati.

Prvi koraci

S obzirom da je franšizing dugoročni poslovni odnos (neki ga zato porede i sa brakom) preporučuje se da primalac franšize prethodno prikupi što više informacija o davaocu franšize i njegovom sistemu. Kada je u pitanju sam davalac franšize, on treba da prikupi podatke o tome koliko je dugo primalac franšize u ovom poslu i kakav mu je dosadašnji uspeh, koliko je uključen u sistem i na kojim lokacijama, kakvi su dosadašnji poslovni rezultati primalaca franšize, kolike su provizije i troškovi koje primalac franšize treba da plati, koliko je ostalim primaocima franšize trebalo da povrate uložene investicije i da ostvare zadovoljavajući prihod, kakvu pomoć davalac franšize pruža primaocima franšize i da li su oni zadovoljni saradnjom itd.

Drugo posebno važno pitanje za primaoca franšize je način na koji davalac franšize sprovodi kontrolu i u kom obimu. Ovo se javlja u vidu odobrenja lokacije i prodajnog prostora od davaoca franšize, kontrole usluga i proizvoda koji se plasiraju, ograničenja palete proizvoda i usluga koje primalac franšize može da plasira, ograničenja u pogledu teritorije predaje i načina poslovanja na toj teritoriji. U svakom slučaju moramo biti spremni da se kupovinom franšize, u zamenu za povećanu sigurnost poslovanja, odreknemo dela svog preduzetničkog duha.

Treći aspekt od posebnog značaja za primaoca franšize je teritorija koju franšiza pokriva kao i rok na koji se zasniva poslovni odnos i u kojim slučajevima i pod kojim uslovima se okončava ugovor o franšizingu i kakve su mogućnosti za jednostrani raskid od strane davaoca franšize.

Po pravilu, svi uspešni franšizni sistemi zadovoljavaju bar osnovne kriterijume. Nažalost postoje i takozvane „para-franšize” koje su stvorene u cilju prodaje i uzimanja novca lakovernim preduzetnicima. U svakom slučaju, pre nego što se odlučite da potpišete franšizni ugovor sa nekim sistemom, savetovao bih vam da se vrlo pažljivo konsultujete sa advokatom i po mogućnosti, stručnjakom za ovaj oblik poslovanja.

Neki primeri uspešnih franšiza

I pored relativne nerazvijenosti franšiznog koncepta poslovanja, u Srbiji trenutno postoji značajan broj franšiza koje posluju na našem tržištu. Ovom prilikom ću se osvrnuti na dva američka koncepta koja su od skoro dostupna u našoj zemlji. Prvi je Contours Express, koncept ženskih teretana koji doživljava veliku ekspanziju u SAD.

Prema rečima Vere Perović, vlasnice Contours-ove franšize koja će početi sa radom početkom jeseni, Contours Express joj je dao odgovore na dva najvažnija pitanja za svakog novog preduzetnika. Tim povodom ona kaže: „S obzirom da sam istekom prošle godine ispunila uslove za odlazak u penziju a da nikako nisam bila spremna da prihvatim, bar kod nas, uvreženo mišljenje da time stavljamo tačku na svoj aktivni radni vek, razmišljala sam: Šta i kako, posle? Ideja je, naravno, bilo puno, ali uz svaku od njih i sijaset pitanja na koja je trebalo imati pouzdan odgovor. Jedino u šta sam bila sigurna je to da želim da se bavim nečim što mi je blisko i što će mi predstavljati i izazov i zadovoljstvo, ali – po mogućstvu – uz maksimum sigurnosti.

Posle mnogo razmišljanja, razgovora, konsultacija, sabiranja i oduzimanja, odlučila sam se za franšizing, koncept koji mi pruža daleko veću sigurnost u pogledu krajnjeg ishoda a koji me istovremeno ne ograničava da ispoljim i svoju kreativnost. Tom odlukom dobila sam odgovor na drugi deo uvodnog pitanja: kako? Ispostavilo se da je prvi deo pitanja: šta? mnogo lakši jer sam u projektu Contours Express našla upravo ono što sam i sama odavno želela: ženski fitness centar koji omogućava ženama da iz svog, inače uvek prenatrpanog i preopterećenog dnevnog rasporeda, uglavnom udovoljavanja tuđim potrebama, željama i prohtevima, izdvoje bar pola sata – samo za sebe, za svoje zdravlje i svoje bolje raspoloženje.“

Drugi koncept na koji bih vam skrenuo pažnju je Re/Max (Real estate Maximus) nekretnine. U Re/Max sistemu radi preko 100.000 agenata širom sveta, a više od 75.000 radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Re/Max nudi mogućnost kupovine franšize firmama i pojedincima u oblasti posredovanja u trgovini nekretninama, a prisutan je u 70 zemalja širom sveta. Regionalni direktor Re/Max-a, Miodrag Kušic, tvrdi da je veoma zadovoljan razvojem, kako tržištem nekretnina, tako i razvojem njihove franšize na teritoriji Srbije i Crne Gore: „Ulaskom u Re/Max sistem, preduzetnik postaje deo najrazvijenije mreže za promet nekretnina na svetu. Re/Max profesionalci smatraju se najiskusnijim u ovoj oblasti. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih Re/Max brokeri/vlasnici uživaju reputaciju visoko kvalitetnih poslovnih ljudi. U Re/Max sistemu, vrhunski agenti rade rame uz rame sa drugim vrhunskim agentima, što im pomaže da budu sve bolji i bolji u svom poslu“ - objašnjava Miodrag Kušić.

Nema garancije za uspeh!

Za kraj bih ipak upozorio naše preduzetnike da, iako je franšizing jedan od najsigurnijih načina da se započne sopstveni posao, ni ovaj sistem naravno nije sto posto siguran. Potrebno je imati u vidu da kupovinom franšize, preduzetnik dobija mogućnost da razvija svoju poslovnu jedinicu u okviru isprobanog sistema, ali da uspeh zavisi isključivo od njegovih sposobnosti, volje i želje za razvijanjem posla. Franšiza nije garancija uspeha, nije način za brzo bogaćenje i nije način za sigurno i bezbedno plasiranje viška kapitala. Ono što franšiza jeste je mirniji san i sigurniji put do poslovnog uspeha.

Autor je Savetnik za trgovinu u ambasadi SAD u Beogradu

Top 10 Franšiza u 2008. godini

1. 7-Eleven Inc

2. Subway

3. Dunkin' Donuts

4. Pizza Hut

5. McDonald's

6. Sonic Drive In Restaurants

7. KFC Corp.

8. InterContinental Hotels Group

9. Domino's Pizza LLC

10. RE/MAX Int'l. Inc.

10 Low-Cost Franšiza u 2008. godini

1. RE/MAX Int'l. Inc.

2. Jani-King

3. Kumon Math & Reading Centers

4. Bonus Building Care

5. Jackson Hewitt Tax Service

6. Liberty Tax Service

7. Jan-Pro Franchising Int'l. Inc.

8. Chem-Dry Carpet Drapery & Upholstery Cleaning

9. ServiceMaster Clean

10. Merle Norman Cosmetics

10 svetskih Franšiza u 2008. godini

1. Subway

2. KFC Corp.

3. McDonald's

4. Dunkin' Donuts

5. Domino's Pizza LLC

6. Curves

7. RE/MAX Int'l. Inc.

8. Sonic Drive In Restaurants

9. Pizza Hut

10. UPS Store, The/Mail Boxes Etc.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista