Početna > Izdanja > Broj 24 > Workshop

Workshop

Elliott Wave Analysis

Elliott-ova teorija talasa - Tehnička analiza finansijskih tržišta na temelju ponavljajućih talasa i Fibonacci-jevog niza. Tržišna kretanja bazirana na proučavanju i predviđanju “pomeranja” pod direktnim uticajima psihologije mase, u formi valovite putanje, sa cikličnim ponavljanjima od osam osnovnih talasa.

Idealni Elliott-ov obrazac kretanja finansijskog tržišta se sastoji od pet talasa na rastućem tržištu, koje slede tri talasa padajućeg tržišta. U prošlom broju je uglavnom bilo reči o osnovnim pravilima Elliott teorije i o talasima u smeru glavnog trenda. Ovog puta ćemo se osvrnuti konkretnije na korektivne talase, za koje smo već naglasili da poseduju najvažniju odliku - da se nikada ne mogu pojaviti u nizu od pet talasa zaredom, već se uvek kreću u pojavnom obliku od tri talasa, osim izuzetka u primeru trougla. To znači da ćemo se ovom prilikom pozabaviti njihovim trima prepoznatljivim obrascima: cik-cak, ravni obrazac i trougao obrazac.

 

Cik-cak obrazac

 

Ovo je primer obrasca koji se odvija u suprotnom smeru od glavnog trenda (određivanje smera glavnog trenda i njegov značaj smo obrađivali u ranijim izdanjima magazina), kroz oblik pojave tri talasa, koji se dalje dele (sadrže) na manje talase u nizu 5-3-5. Ukoliko je u pitanju složeniji korektivni talas (rastućeg ili padajućeg trenda), pojaviće se dvostruki cik-cak obrazac, kao spojena formacija tipa a-b-c.

 

Ravni obrazac

 

Za razliku od prethodnog, ova vrsta obrasca se deli na manje talase u nizu 3-3-5 i kao takva se više smatra konsolidacijskim nego korektivnim obrascem.

 

Ono što je čini veoma važnom je to, da njeno specifično ponašanje (ravan oblik) ukazuje na snažan rastući/padajući trend, a opet u zavisnosti od osnovnog (glavnog) trenda čiju korekciju predstavlja.

 

Važno je još i da znamo da su česti slučajevi pojavljivanja“nepravilnih “ ravnih obrazaca, koji su varijacija standardnih obrazaca korektivnih talasa.

 

Upravo uočavanjem vrste nepravilnosti (odstupanja) u odnosu na standardni model, zapravo dobijamo informaciju o budućem ponašanju trenda i vršimo predviđanje očekivanih promena.

Budući da je matematička osnova Elliott-a Fibonacci-jev niz, njegovom primenom nam je omogućeno i preciznije određivanje mogućih kretanja cena.

 

Trouglovi

 

Najčešće se pojavljuju u četvrtom talasu osnovnog trenda ili u b talasu njegove korekcije.

 

Budući da znamo da su formacije trouglova svrstane u tri grupe: simetrični, uzlazni i silazni, o čemu je već bilo reči u tekstu o definisanju osnovnog trenda (“Trend is your friend”, magazina Profit), ovde ćemo napomenuti da je Elliott-ova interpretacija trouglova još preciznija od standardne upotrebe.

 

Njegov pristup se zasniva na definiciji trouglova, kao obrazaca nastavka trenda.

 

Elliott-ov trougao je, zapravo, horizontalni konsolidacijski obrazac koji se deli na pet talasa, sa daljom njihovom podelom na tri manja talasa.

Suština se, dakle, sastoji u tome da je trougao u četvrtom talasu pokazatelj i rastućeg (osnovnog trenda čiji je deo) i padajućeg obrasca, koji predstavlja korektivni talas unutar njega.

 

Kanali

 

Veoma važan element teorije talasa su linije kanala u okviru kojih se kreće cena, a koji nam koriste za predviđanje visine očekivane cene na tržištu.

 

Elliott ih je upotrebio i za određivanje broja talasa u obrascu. Kada se ustanovi preovlađujući trend, ucrtava se linija trenda, koja spaja dna prvog i drugog talasa, nakon čega povlačimo paralelnu liniju na vrhu prvog talasa (linija kanala).

 

Ukoliko čitav rastući/padajući trend ne ostane u okviru paralelnih linija, najčešće treći talas premašuje liniju trenda. Tada se iscrtava novi kanal, po istom principu, ali od vrha prvog talasa do dna drugog talasa.

 

Da bismo bili sigurni u obrazac linije kanala, taj završni kanal po pravilu treba da spoji korektivne talase 2 i 4, tako da se kreće dalje iznad trećeg talasa, što ukazuje na višu tačku poslednjeg, petog talasa u nizu.

 

Svako odstupanje od standardnih pravila praktično je svojevrsni pokazatelj mogućeg budućeg deformiteta, odnosno, iznenadan poremećaj trenda, bez obzira na dužinu njegovog trajanja ili intenziteta. Najpreciznije iscrtavanje linija kanala sa najmanjom mogućom greškom se radi uz pomoć grafikona sa polulogaritamskim meračem (izrada dugoročnih grafikona).

 

Možda nam je ovo bila još jedna zgodna prilika da obnovimo svoja znanja iz ove kompleksne oblasti na malo praktičniji način, odnosno da pokušamo sa primenom ove popularne analize, a posebno neposredno pred održavanje Elliott Wave Trading Seminar-a koji je zakazan za period od 12. do 15. aprila 2010. u Beogradu.

 

Gospodin Todd Gordon će nam prirediti Dnevnu strategiju (SOTD - Strategy Of The Day) i na taj način nam uživo dočarati učešće u Live Real Time Trading Workshop-u, kojisvakodnevno prati nekoliko hiljada učesnika svetske berze, zahvaljujući primeni najsavremenije IT tehnologije.

 

Verovatno nam neće biti jednostavno da pratimo sačinjavanje strategije, jednog od najpoštovanijih„trader“-a svetskog ranga, ali je sasvim sigurno da će nam jedno solidno predznanje omogućiti da na najbolji način percipiramo njegovo izlaganje, kao i da usvojimo dodatna znanja i veštine Elliott Wave Theory-e.

 

Zakraj smo vam pripremili deo utisaka, ponetih sa prošlogodišnjeg održanog seminara u Beogradu, a koje je za nas gospodin Todd Gordon lično odabrao i poslao posredstvom glavnog organizatora događaja, Eastern European Events and Seminars.

 

 

UPOZORENJE

 

Forex Market je tržište visoke volatilnosti i podložno je velikim i naglim promenama u kratkim vremenskim intervalima, što ga postavlja u grupu rizičnih tržišta.

 

Korišćenje DEMO računa i upotreba platforme su besplatni i dostupni svima, i preporučljivo je da se što duže koriste za učenje, analizu i praćenje aktivnosti tržišta.

 

Primeri u ovom tekstu namenjeni su u edukativne i informativne svrhe i nisu saveti za trgovanje.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista