Početna > Izdanja > Broj 21 - 22 > Bezbednost u saobraćaju

Red i zakon

Bezbednost u saobraćaju

Saobraćajne nesreće su na našim putevima, u proteklih nekoliko godina, odnele previše žrtava! Konačno je zakonodavno telo donelo izmene pozitivnih propisa, u koje su uvedene neke novine u ovoj oblasti propisa. U ovom tekstu posebno ćemo se baviti upravo novim zakonskim rešenjima Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZBSP) i sankcijama za kršenje predviđenih pravila.

Saobraćajne nesreće su na našim putevima, u proteklih nekoliko godina, odnele previše žrtava! Konačno je zakonodavno telo donelo izmene pozitivnih propisa, u koje su uvedene neke novine u ovoj oblasti propisa. U ovom tekstu posebno ćemo se baviti upravo novim zakonskim rešenjima Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZBSP) i sankcijama za kršenje predviđenih pravila.

Zakonom je, između ostalog predviđeno da „Vozač ne sme da koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju ukoliko nema, odnosno ne koristi, opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku za vreme vožnje. Vozač ne sme da koristi audio, odnosno video uređaje, na način da ne čuje zvučne signale drugih učesnika u saobraćaju, niti da preduzima druge radnje koje ometaju njegovu pažnju pri upravljanju vozilom.“

U okviru istog, propisana je zabrana korišćenja „antiradara“ pa samim tim i prodaja ovih uređaja.

Pojam nasilničke vožnje

Novi zakon definiše i pojam nasilničke vožnje, pa tako u zakonu stoji: „Nasilnička vožnja je postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, odnosno, prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Pod nasilničkom vožnjom smatra se i: 1) kada vozač dva ili više puta prođe svetlosni saobraćajni znak kada mu je tim znakom zabranjen prolaz, ako između dva uzastopna prolaska nije prošlo više od 10 minuta, 2) kada vozač izvrši preticanje kolone vozila, pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po neisprekidanoj uzdužnoj liniji koja razdvaja kolovozne trake po smerovima kretanja.“

Članom 49 ZBSP predviđeno je da „Vozač ne sme vozilom da uđe u raskrsnicu, iako ima prvenstvo prolaza ili mu je semaforom to dozvoljeno, ako će se zbog gustine saobraćaja zaustaviti na raskrsnici ili pešačkom prelazu i time ometati ili onemogućiti saobraćaj vozila, odnosno pešaka”.

Deca u saobraćaju

U novom zakonu o bezbednosti saobraćaja posebna pažnja posvećena je zaštiti dece kao učesnicima u saobraćaju. U tom cilju, propisano je da brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju je ograničena do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h, u vremenu od 7,00 do 21,00 sat, osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije drugačije određeno. Članom 88 ZBSP propisano je da dete mlađe od 12 godina ne sme da upravlja biciklom na javnim putevima, a članom 96 da prilikom prelaska preko kolovoza pešak ne sme da upotrebljava mobilni telefon niti da koristi slušalice na ušima.

Kazneni poeni po ugledu na Nemačku

Za pojedine prekršaje, predviđene ovim zakonom, utvrđuju se kazneni poeni od 1 do 18, u zavisnosti od težine prekršaja. Kazneni poeni primenjuju se u mnogim razvijenim evropskim zemljama. Naš sistem kaznenih poena preuzet je iz nemačkog zakona i prilagođen našim uslovima. Zaprećene sankcije za privredne prestupe, koji su predviđeni odredbama pojedinih članova zakona za pravna lica, predviđene su sankcije do čak 2. 500. 000 dinara. Kazne za prekršaje, koji su predviđeni odredbama pojedinih članova zakona za pravna lica, predviđene sankcije su čak i do 800. 000 dinara

Restriktivna kaznena politika

Zakon uvodi restriktivnu kaznenu politiku, koja, pored novčane kazne i gubitka dozvole na određeno vreme, uvodi i instituciju bodova koje sakupljate u toku dve godine i, ako ih nakupite 18, automatski se poništava dozvola i ulazite u proces ponovnog polaganja vozačkog ispita.

Tako na primer, kaznom zatvora od 30 do 60 dana i 15 kaznenih poena kazniće se vozač koji u saobraćaju postupa u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, pri čemu ne pokazuje obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju (nasilnička vožnja). Zaprećena kazna za upravljanje vozilom i pored činjenice da ne postoje psihofizički uslovi za upravljanje vozilom (stanje alkoholisanosti) jeste od 5. 000 dinara pa do 14 kaznenih poena, oduzimanje dozvole od 8 do 12 meseci, pa čak i kazna zatvora do 15 dana.

Za prekoračenje brzine, u odnosu na dozvoljenu, zaprećene kazne su od 3. 000 dinara, pa do 7 kaznenih poena, 30.000 dinara, oduzimanje dozvole od 4 do 12 meseci, pa čak i kazna zatvora do 30 dana.

Jedna od najmanje zaprećenih kazni (od „svega“ 3.000 dinara) jeste kazna ukoliko danju ne upalite svetla na vašem vozilu.

Dakle, stupanjem na snagu novog Zakona o osnovama bezbednosti u saobraćaju (od 10. decembra) trebalo bi da svi budemo spokojniji po pitanju bezbednosti u saobraćaju, jer kao što smo mogli da zaključimo, sa novim sankcijama nema šale.

Igor Isailović, advokat

partner Advokatske kancelarije

Simeunović-Ikonović-Isailović


Berza

investicioni fondovi

kursna lista