Početna > Izdanja > Broj 21 - 22 > Workshop

Workshop

Kako dobiti pravi savet u poslovanju

- II deo - Da bi poslovni savet bio uspešan i primenjiv na konkretno preduzeće koje nam se obraća za pomoć, jako je važna uloga poslovnih konsultanata i njihov kapacitet da pomognu vlasnicima i direktorima preduzeća da zajednički procene trenutno stanje, izvrše analizu i dođu do konkretnih mera i aktivnosti, koje će preduzeti konsultanti, a koje će doprineti daljem razvoju preduzeća.

Zato ćemo se u ovom broju potruditi da vam prikažemo kako izgleda i kako se prijavljuje BAS projekat.

Šta je Terms of Reference (TOR) dokument

Jedan od važnih segmenata u metodologiji BAS Programa je upravo rad na razvoju i poboljšanju kvaliteta usluga domaće konsultantske zajednice, u zadovoljavanju potreba preduzeća. U tom smislu je za konsultante rad na pripremi dokumenta Terms of Reference (TOR), ključnog dokumenta u pripremi svakog BAS projekta, od izuzetne važnosti. Ovaj dokument predstavlja suštinu svakog BAS projekta i konsultanti su u obavezi da ga pripreme po najvišim evropskim standardima i metodologiji rada, sa jasnim uputstvima datim od strane BAS tima.

Kako se kreira Terms of Reference (TOR) dokument?

TOR dokument sadrži odgovore na sledeća pitanja:

1. Opis preduzeća koje je korisnik BAS Programa

• Par rečenica o samom preduzeću koje je korisnik konsultantske usluge

• Istorijat firme (kratak opis firme: kad je osnovana, u čijem je vlasništvu, broj zaposlenih, procenat zaposlenih žena, u kojoj delatnosti posluje, koji su glavni proizvodi i sl.).

• Informacija o regionu u kom se firma nalazi, u par rečenica

• Glavni proizvodi/usluge preduzeća

• Najvažniji klijenti. Ko su im konkurenti i kako oni stoje u odnosu na konkurenciju

• Da li je okrenuta izvozu, ako jeste, u kom procentu izvozi

• Planovi razvoja firme

2. Opis problema koji će rešavati konsultant

• Problemi/izazovi sa kojima se suočava u poslovanju i zbog kojih traži poslovni savet

3. Opis projekta kojim će se odgovoriti na problem

• Ovaj deo predstavlja konkretan odgovor na tačku 1, što podrazumeva taksativni opis problema i način na koji konsultanti predlažu da reše taj problem.

• Navesti sve konkretne aktivnosti konsultanata tokom projekta.

(Ovaj odeljak može da se bazira i na sadržaju Ponude koja se dostavlja preduzeću)

4. Procena pozitivnog ekonomskog uticaja projekta

• Nekoliko rečenica o trenutnoj poziciji firme na tržištu i šta bi ova konsultantska usluga omogućila (bolja saradnja sa sadašnjim kupcima u odnosu na konkurenciju, novi poslovi, nova tržišta, izvozni poslovi, povećanje prihoda, zapošljavanje novih radnika…).

5. Faze projekta sa jasno definisanim datumima početka i kraja svake faze

• Opisati rad konsultanata po fazama projekta

• Navesti rezultat te faze rada u pisanoj formi (da li je to manual, procedure itd).

• Navesti konkretne datume kad planirate da se završi svaka faza

6. Potreban rad konsultanta po radnim danima i cene

• Broj konsultantskih dana potrebnih za izradu faze projekta

• Navesti imena konsultanata koji rade na toj fazi projekta

• Dnevnica konsultanata za konkretne faze (neto iznos)

• Broj dana pomnožen sa dnevnicom (neto iznos)

7. Intelektualni proizvodi koji će se isporučiti klijentu

• Ova tačka predstavlja intelektualnu uslugu, proizvod konsultantskog rada, koji postaje vlasništvo firme nakon završenog projekta. Krajnji iznos u ovoj tabeli treba da je jednak iznosu u tabeli pod tačkom 4. (ukupan neto iznos projekta). Ova tabela predstavlja sve ono o čemu se pisalo u tabeli br. 4, samo sa aspekta rezultata.

8. Ukupan trošak projekta

• Ispred zagrade upisati ukupan iznos projekta (neto+pdv)

• U zagradi upisati neto iznos projekta i iznos PDV-a

• Ukoliko konsultant nije obveznik PDV-a, navesti to i staviti procenat za PDV 0%

9. Uslovi plaćanja

• Navesti kakav će biti način plaćanja koji je dogovoren između preduzeća i konsultanta (u ratama, avansno deo, deo kasnije...).

10. Početak i završetak projekta

• Staviti datum početka i datum završetka projekta, u skladu sa datumom početka uneti sve datume u tački 4.

11. CV konsultanata koji učestvuju u projektu

• Biografije konsultanata angažovanih na projektu slati kao posebna dokumenta, pisana na engleskom jeziku

TOR nije ograničen brojem strana, tako da mogu da se iznesu svi detalji projekta. BAS Tim zahteva da taj dokument bude napisan na engleskom jeziku, na profesionalnom nivou, jer predstavlja dokument koji je deo zvanične projektne dokumentacije koja ostaje u Evropskoj Banci za Obnovu i Razvoj (EBRD) u Londonu. Prva verzija TOR-a može biti napisana na srpskom, a zatim, konsultant sa članovima BAS tima radi na pripremi ovog dokumenta, u skladu sa pravilima BAS programa. Tek kada dokument TOR zadovolji sve propisane standarde, vrši se prevod na engleski jezik i TOR se potpisuje od strane konsultanta i direktora preduzeća koje je korisnik BAS Programa.

Ovo je jako značajno, jer se time postiže saglasnost obe strane o svim aspektima projekta, sama realizacija može adekvatno da se prati i da se reaguje ukoliko dođe do odlaganja u odvijanju projekta. Na taj način, BAS Program ima ulogu pokretača, sufinansijera i garanta za preduzetnike i preduzeća, kao i za konsultante koji su angažovani preko BAS Programa.

Bojana Vukosavljević,

Direktorka BAS Programa za Srbiju

Berza

investicioni fondovi

kursna lista