Početna > Izdanja > Broj 117 > Edukacija - Ivana Borić

Nije važno šta kažemo, već šta ljudi čuju! – Frank Lunc

Nije važno šta kažemo, već šta ljudi čuju! – Frank Lunc PR je umetnost kojom možete ubediti ljude da ubede sami sebe

Analizirajući odnose s javnošću kao sredstvo uveravanja javnosti s ciljem promene stavova ili postupaka, teoretičari tvrde da je korišćenje komunikacije kako bi se uticalo na javno mnjenje i ljudsko ponašanje, staro koliko i civilizacija.

Odnosi s javnošću predstavljaju veoma važan segment svake promocije. Kao poseban deo promotivnog miksa, odnosi s javnošću imaju vrlo bitan uticaj na široku javnost, koja obuhvata, ne samo kupce, već i celokupno okruženje sa svim interesnim grupama, konkurencijom, medijima, pa i samom državom.

Zadatak odnosa s javnošću je prihvatanje, razumevanje i pozicioniranje organizacije u javnosti, odnosno od strane potrošača. Glavni cilj odnosa s javnošću jeste postizanje pozitivne percepcije organizacije od strane javnosti. Marketing uglavnom obuhvata promotivni, direktni marketing i oglašavanje čiji je cilj profit. A odnosi s javnošću su usmereni na stvaranje i komuniciranje pozitivne slike o organizaciji u javnosti. Marketing i odnosi s javnošću se preklapaju samo u jednom segmentu poslovanja, a to je komunikacija s potrošačima.

Komunikacija ima ključnu ulogu u efikasnim odnosima s javnošću. Dvosmerna komunikacija između obe strane je bitna i informacije moraju da teku u željenom obliku između organizacije i javnosti. Primalac mora da razume šta pošiljalac namerava da komunicira radi efikasnog odnosa s javnošću. Poruka (informacija) treba da stvori utisak u svesti kupaca za efikasno pozicioniranje brenda. Komunikacija mora da ima jak uticaj na ciljnu publiku da ostane lojalna prema organizaciji. Stručnjaci za odnose s javnošću moraju obaviti detaljno istraživanje i prikupiti što više informacija pre planiranja bilo kakvih aktivnosti odnosa s javnošću. Aktivnosti vezane za odnose s javnošću proći će nezapaženo ako kupci ne razumeju dobro poruku. Aktivnosti odnosa s javnošću moraju biti osmišljene imajući u vidu prednosti ciljne publike za bolje pozicioniranje brenda.

Neki od glavnih ciljeva odnosa s javnošću jesu da se stvori, održava i zaštiti reputacija organizacije, pojača njen prestiž i da se prezentuje odgovarajući imidž. Istraživanja su pokazala da potrošači često baziraju svoju odluku o kupovini prema reputaciji kompanije, tako da odnosi sa javnošću imaju odlučujući uticaj na prodaju i potražnju.

Odnose s javnošću možemo da definišemo kao komuniciranje i prenošenje poruke organizacije u pravo vreme i na pravom mestu pravoj publici. PR podrazumeva komunikaciju između organizacije i tržišta koja ima za cilj razumevanje i odobravanje. Oglašavanje ili advertajzing podrazumeva komunikaciju organizacije prema tržištu sa ciljem uveravanjapotrošača u neprikosnovenu prednost određenog proizvoda nad drugima. Uglavnom, odnosi s javnošću imaju veći kredibilitet kod javnosti i širu publiku kojoj se obraćaju nego oglašavanje.

Da biste ostvarili uspešnu komunikaciju sa tržištem i stvorili pravu sliku o organizaciji u društvu, treba da se pridržavate određenih pravila. Prvenstveno je potrebno da se odrede i usklade ciljevi organizacije i odnosa sa javnošću, bilo da želite da predstavite organizaciju ili brend u boljem svetlu. Sve što komunicirate treba da ima određeni cilj koji želite da ispunite i u skladu sa tim treba razvijati i strategiju komunikacije. Takođe, bitno je da utvrdite metode i plan komunikacije, kao i da stalno vršite procenu uspešnosti postignutih ciljeva. Ali najbitnije je da dobro upoznate svoju organizaciju i ciljno tržište kome se obraćate.

Poruka koja se šalje mora da utiče na ponašanje potrošača tako da postanu lojalni brendu. Komunikacija mora da ima jak uticaj na ciljno tržište kako bi ostalo lojalno tom brendu ili organizaciji. Dokle god znate šta je vaš cilj i ispravno komunicirate, nema razloga da vaše preduzeće ne napreduje. Odnosi s javnošću imaju za cilj da dobiju važne informacije koje će koristiti njihovoj partnerskoj organizaciji. Odnosi s javnošću su veoma efikasan način da se promeni način na koji ljudi misle.

Nije dovoljno da ste dobri, niti da govorite da ste dobri. Morate to pokazati!

Odnosi s javnošću obuhvataju nekoliko različitih metoda komunikacije, kao što su štampana reč, živa reč, izložbe i konferencije, lobiranje, parlamentarne veze, sponzorstva.

Živa reč je uvek predstavljala prvi način kojim se komunicira, ali kasnije, razvojem štampe, potisnula ju je pisana reč. Nakon toga se pojavljuju elektronski mediji, ali i pored toga, pisana reč ostaje najvažniji medijum komunikacije. Kada govorimo upravo o pisanoj reči kao o jednoj od metoda odnosa s javnošću, moramo da spomenemo dizajn štampanog materijala i stil pisanja, koji su izuzetno značajni i imaju veliki uticaj na širu javnost. Osnovni cilj svake pisane komunikacije je prenošenje informacija i zato pri izradi bilo kojeg pismenog materijala čitljivost mora biti najvažnija, odnosno tekst mora da bude napisan na takav način da bude lako razumljiv i bez nejasnoća i da bude primamljiv za čitaoca. Ekspanzijom televizije i radija se sve više se obraća pažnja na živu reč kao na sredstvo komunikacije. Neke osobe su imale tu sreću da se rode s govorničkom veštinom, odnosno da u svakoj prilici mogu da govore sa samopouzdanjem. Izložbe i konferencije skoro uvek idu „u paketu“. Cilj takvih manifestacija je da se na jednom mestu okupi što više poslovnih ljudi i da im se pruži šansa da razgovaraju, odnosno uspostave komunikaciju i nove poslovne veze. Lobiranje može da ima važnu ulogu u odnosima s javnošću. Osoba koja je unutar PR tima zadužena za lobiranje treba da poseduje odlučnost, hrabrost, dar za slušanje i sposobnost za prenošenje složenih poruka. Suština svake komunikacije je da u sagovorniku izazove promenu stanja svesti. Komunicirali ste poruku, recimo neku vest, i primalac poruke (ako je razumeo) od tog trenutka ima drugačiji pogled na neku stvar. Saznao je nešto novo i ta vest je, ako on veruje izvoru poruke, izazvala promenu u njegovoj svesnosti. Kako ubediti čitaoca da ubedi samog sebe? Tako što ćete ga ubediti da poveruje da je poruka poslata od strane autoriteta u određenoj oblasti, od osobe koja ima javni kredibilitet i čije se mišljenje prihvata sa uvažavanjem.

U današnjem svetu više nema skrivanja. Ne možemo da očekujemo da mediji objavljuju samo ono što smo im mi plasirali.

Ključno je da prilikom svake aktivnosti odnosa s javnošću odvojite vreme, prođete kroz korake i napravite strategiju. Takav pristup radu će vas učiniti profesionalnijim i boljim, a vašu komunikaciju inventivnijom i efikasnijom. Vreme koje provedete u promišljanju, kao i kreativni primeri koji su svuda oko nas učiniće da vaša komunikacija bude kreativnija i različita i da će time zaslužiti dodatnu pažnju medija i stručne javnosti, poštovanje nadređenih i bolji ugled čitave struke odnosa s javnošću.

Nedostatak komunikacije ne postoji. Svaki gest, svako povlačenje, odlaganje ili ćutanje - sve je to komunikacija, premda možda onakva kakva se drugoj osobi ne sviđa i kakvu ne želi da vidi.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista