Početna > Izdanja > Broj 100 > Intervju - dr Miloš Vujnović

Dr Miloš Vujnović, predsednik Izvršnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd

U susret petoj deceniji

Na domaćem finansijskom tržištu JUBMES banka je prisutna gotovo pune četiri decenije. Sinteza iskustva iz različitih razvojnih faza poslovanja, na putu od kreditno izvozne agencije do poslovne banke, čini jedinstveni know-how koji se ogleda u pružanju istih bankarskih usluga na drugačiji način, opslužujući segment tržišta koji iznad svega ceni kvalitet pružene usluge, bilo da je reč o pravnim ili fizičkim licima. U 2017. godini nastavljen je trend uvećanja portfolija klijenata, kao i progresivan rast komercijalnih plasmana banke započet u prethodnoj godini, a koji su do danas skoro udvostručeni i istorijski na najvišem nivou od početka poslovanja JUBMES-a kao banke univerzalnog tipa, odnosno u poslednjih 20 godina. I u narednom periodu, fokus aktivnosti biće na privlačenju novih klijenata i uvećanju kreditnog portfolija baziranog na temeljima efikasnosti i kvaliteta u pružanju bankarskih usluga. Sa druge strane, kroz razvoj digitalnog bankarstva i unapređenje onlajn servisa, pokušaćemo da odgovorimo na nove trendove tržišta, kako bismo povećali stepen zadovoljstva klijenata, kao jednu od osnovnih mera poslovnog uspeha.

Za magazin PROFIT govori gospodin dr Miloš Vujnović, predsednik Izvršnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd.

1.Gospodine Vujnović, gde ste rođeni, školovali se i kako je tekao put Vaše karijere pre nego što ste postali predsednik Izvršnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd?

Rođen sam u Zemunu gde sam i započeo svoje formalno obrazovanje. Nakon završene gimnazije i Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2007. godine sam na istom stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu doktorirao sam 2016. godine na polju modeliranja i validacije modela kreditnog rizika. Akademsko obrazovanje upotpunio sam prolaskom kroz proces sertifikacije i sticanjem sertifikata profesionalnog menadžera rizika, koje izdaje „Professional Risk Managers International Association“.

Moja dosadašnja karijera u potpunosti je vezana za JUBMES banku. Svoju profesionalnu afirmaciju otpočeo sam 2003. godine u JUBMES banci na poslovima kreditiranja stanovništva. Od 2006. godine moje primarno angažovanje bilo je na poslovima upravljanja rizicima. Četiri godine sam proveo na mestu direktora Odeljenja upravljanja rizicima, a potom blizu 5 godina na mestu direktora Sektora upravljanja rizicima, finansija i administrativne podrške.

Na razvoj moje karijere snažno je uticala činjenica da se početak mog angažovanja na poslovima upravljanja rizicima poklopio sa početkom značajnih regulatornih unapređenja ovih aktivnosti na domaćem bankarskom tržištu, što mi je pružilo priliku za sticanje značajnog iskustva u tom domenu. Rad u maloj banci na navedenim poslovima i projektima predstavljao je svojevrstan profesionalni izazov, ali mi je omogućio i sticanje širine u razumevanju svih aspekata bankarskog poslovanja i, u određenom smislu, čak i kreativnost u poslu. Navedeno je doprinelo i razvoju sposobnosti strateškog razmišljanja, što mi je u značajnoj meri pomoglo u kvalitetnijem preuzimanju funkcije predsednika Izvršnogodbora banke.

2.U JUBMES banci a.d. Beograd stupili ste na funkciju predsednika Izvršnog odbora u decembru 2015. godine. Kakva su Vam bila očekivanja i da li su se i koliko razlikovala od realnog stanja koje ste zatekli u Banci?

Imajući u vidu da sam dugo zaposlen u JUBMES banci, u velikoj meri sam bio upoznat sa činjenicama nezavidnog stanja u kojem se ona nalazila u trenutku kada sam stupio na ovu funkciju. Samim tim, prihvatanje iste bio je veliki profesionalni i lični izazov za mene.

Banka je nakon dugogodišnjeg stabilnog poslovanja 2013. godine ušla u period koji karakterišu izrazito nepovoljna kretanja. Ovo se, pre svega, odnosi na rastući negativan rezultat iz redovnog poslovanja, i to ne uzimajući u obzir značajne negativne neto efekte po osnovu obezvređenja plasmana, zatim pad iznosa plasmana klijentima u svim poslovnim segmentima, samo u 2015. godini blizu 40%, kao i dostignuta stopa NPL-a od blizu 47% krajem 2015. godine, što je značajno iznad proseka u bankarskom sektoru uz izražen rastući trend.

Kao neko ko je u tom trenutku u JUBMES banci proveo preko jedne decenije, bio sam svestan ovih problema i aktivnosti koje je bilo neophodno sprovesti za ostvarivanje veoma ambicioznog cilja, odnosno zaustavljanje nepovoljnih kretanja i preokret finansijske situacije u kojoj se Banka nalazila. Značajno smanjen kapitalni resurs Banke, kao posledica rasta problematičnih potraživanja i iskazanih veoma visokih gubitaka Banke u prethodnom periodu, kao i smanjen broj klijenata i obim plasmana Banke predstavljali su nisku i pesimističku početnu osnovu i značajan ograničavajući faktor za postizanje navedenog cilja.

Posvećeni tim profesionalaca koji je bio spreman da uloži svoj maksimum, a koji je kreiran u tom trenutku, delio je, uz visoko poverenje, sa mnom istu viziju, a to je da se uspešno ostvari promena trenda u poslovanju Banke i ponovo otpočne sa stvaranjem vrednosti za naše akcionare.

Ostvareni zaokret u poslovanju Banke vidi se kroz rast komercijalnih plasmana klijentima, uspostavljanje efikasnijeg poslovanja i naplatu značajnog iznosa problematičnih potraživanja.

3.Po Vašem mišljenju, kako trenutno funkcioniše bankarsko tržište u Srbiji, u poređenju sa zemljama u okruženju?

Bankarsko tržište Srbije i njegovo poslovanje nije toliko različito u odnosu na okruženje. U osnovi, razlika je samo u veličini tržišta, što je posledica veličine zemalja, kao i snage njihovih privreda. Zajednička za sva tržišta poslednjih godina bila je borba sa rešavanjem pitanja problematičnih plasmana, čije je učešće u ukupnim plasmanima bilo veoma visoko. Nakon različitih sistemskih rešenja od stranecentralnih banaka i država, došlo je do značajnog pada učešća loših plasmana u bilansima banaka. Ono što je zajedničko svim tržištima jeste da je, nakon velikih gubitaka koje je sektor pretrpeo po osnovu obezvređenja značajnog dela ovih plasmana, isti ostao profitabilan i dobro kapitalizovan. Primetne su, takođe, promene u okviru sektora u smislu povlačenja pojedinih grupacija sa ovih tržišta i ukrupnjavanje sektora, ali i pojave novih učesnika na tržištu. Bankarski sektor Srbije ima najveći broj banaka u okruženju. Interesantno je da su se i pored toga pojavile banke sa kapitalom koji dolazi sa drugačijih tržišta od Evropske unije, što će svakako dovesti do daljeg jačanja konkurentnosti na već veoma konkurentnom tržištu. Polazeći od izazova koje banke imaju pred sobom, kao što su poboljšanje profitabilnosti, kompleksnija regulativa i rastuća konkurencija, realno je očekivati da će se trend konsolidacije bankarskog tržišta nastaviti najmanje istim tempom i u narednom periodu. Takav trend stvorio je uslove za rast koji nije organski, već se bazira na preuzimanju banaka ili portfolija plasmana, omogućavajući veće prinose u uslovima kada je na tržištu prisutno kontinuirano smanjenje marži. Banke koje planiraju dalje poslovanje na domaćem tržištu i u okruženju očekuju značajne nove investicije i prilagođavanje poslovnih modela kako bi bile u mogućnosti da u potpunosti odgovore na brze promene i nove trendove u bankarstvu, kao što su npr. mobilno bankarstvo i onlajn servisi.

4.Kako ocenjujete saradnju sa NBS? Da li bi i šta eventualno trebalo promeniti u Srbiji (u smislu zakona) kako bi se rad bankarskog sektora poboljšao i olakšao?

Slobodno mogu reći da se saradnja između banaka i NBS kontinuirano unapređuje. Iako je NBS prvenstveno regulator i vrši kontrolnu funkciju, svedoci smo da su brojne izmene regulative koje su se desile u skorije vreme donete kroz dijalog i razmenu mišljenja sa bankama posredstvom njihovog udruženja. Propisi koji regulišu rad banaka iz godine u godinu postaju sve kompleksniji i postavljaju sve veće zahteve pred banke, i to prvenstveno u segmentu izveštavanja. Obzirom da su ovakva rešenja posledica pre svega usaglašavanja sa propisima po kojima banke posluju unutar EU, nije realno očekivati da može doći do relaksacije u tom segmentu. Ono što eventualno možemo očekivati je da se, nakon implementacije projekta ECB popularnonazvanog AnaCredit, izveštavanje u segmentu kreditiranja pomeri sa koncepta izrade izveštaja ka dostavljanju kompleksne baze podataka iz kojih će same centralne banke vršiti obradu tih podataka.

U Srbiji je primetan izražen trend ubrzanja procesa usklađivanja sa regulativom i standardima EU. U tom smislu, zakonska regulativa se značajno menja, s tim da i dalje ima prostora za unapređenje kada je reč o ujednačenosti tumačenja i primene iste u praksi. Ono što je bankama kao poveriocima svakako veoma bitno jeste efikasan proces naplate potraživanja. U ovom domenu se kroz praksu može uočiti potreba za unapređenjem koje bi uticalo na ograničavanje mogućnosti za jednostrano prolongiranje perioda naplate, čime se ona može dovesti u pitanje. Dodatni prostor za unapređenje, uprkos činjenici da je u ovom domenu poslednjih godina bilo značajnog napretka, može se konstatovati i kod poreskog tretmana otpisa problematičnih potraživanja kao osnove za oslobađanje nagomilanog tereta ovakvih potraživanja u bilansima banaka. Unapređenje pomenute zakonske regulative je svakako na liniji i državne strategije za rešavanje pitanja učešća problematičnih potraživanja na domaćem bankarskom tržištu, kao značajnog makroekonomskog faktora.

5.Kolika je predviđena neto dobit Banke za 2017. godinu i da li se od ove godine očekuje stvaranje osnove za značajan rast profitabilnosti u narednim godinama?

Poslovnom politikom za 2017. godinu predviđeno je ostvarenje dobiti pre oporezivanja od 34,2 miliona dinara. Trend rasta portfolija klijenata započet u prethodnoj godini, a koji je nastavljen i u 2017. godini, kao i proširenje ponude, predstavljaju osnovu za značajniji rast profitabilnosti u narednim godinama. Treba naglasiti da je Banka u prvom polugođu 2017. godine ostvarila rezultat koji u odnosu na plan poslovanja predstavlja značajno pozitivno odstupanje. U ovom periodu iskazana je dobit pre oporezivanja u iznosu od 47,6 miliona dinara, čime je već premašen planirani godišnji rezultat. Imajući ovo u vidu, rezultat koji će biti ostvaren u ovoj godini će izvesno prevazići projekcije sa početka godine. Navedenim je u potpunosti potvrđen nastavak pozitivnog trenda i uspešnog poslovanja iz prethodne godine.

6.Da li se uspostavljeni trend u 2016. godini, koji se odnosi na uvećanje aktivnih komercijalnih plasmana, nastavlja i u 2017? Sa kakvom poslovnom politikom nastupate na tržištu?

Pokazatelj adekvatnost kapitala Banke, i pored veoma izraženog rasta plasmana, u ovom trenutku iznosi 37,7% i nalazi se i dalje na tradicionalno veoma visokom nivou u odnosu na minimalno regulatorno propisani, kao i u odnosu na prosek bankarskog sektora. Ovako visoka adekvatnost kapitala pokazuje da Banka ima značajan prostor za proširenje svojih poslovnih aktivnosti u narednom periodu.

Kao jedan od osnovnih razloga za promenu trenda ostvarivanja rezultata u odnosu na raniji period ističe se progresivan rast komercijalnih plasmana Banke od početka 2016. godine, koji su do danas skoro udvostručeni.

Uvećanje portfolija aktivnih komercijalnih plasmana, primarno kroz dalje proširenje portfolija novim klijentima, nastavljeno je i u 2017. godini. Fokus aktivnosti je na privlačenju novih klijenata i uvećanju kreditnog portfolija, a na temeljima efikasnosti u pružanju bankarskih usluga svojim klijentima, ali i opreznog pristupa proceni kreditnog rizika. Posebno bih želeo da istaknem da smo, uz značajno nadmašene ciljeve u pogledu profitabilnosti i rasta aktivnih plasmana klijentima u prethodnoj i tekućoj godini povećali diversifikaciju plasmana, a sve uz zadržavanje zdravih pozicija u pogledu tradicionalno veoma visoke likvidnosti banke, kao osnovne garancije našim deponentima. Smatramo da je postignut izuzetan rezultat, posebno polazeći od objektivnih okolnosti na tržištu, odnosno kontinuiranog trenda smanjenja kamatnih stopa na plasmane banaka.

Navedeni značajan rast plasmana rezultirao je istorijski najvišim nivoom aktivnih plasmana klijentima od početka poslovanja kao banke univerzalnog tipa, odnosno u poslednjih 20 godina.

Iako u svojoj ponudi ima veoma široku ponudu za stanovništvo, strateško usmerenje Banke je na poslovanje sa pravnim licima. Banka svojim klijentima, pored finansijske, nudi i konsultantsku podršku od inicijalne faze ugovaranja do završne realizacije pojedinačnog posla. Sposobnost da se pruže i kreiraju različite visoko kvalitetne usluge i inovativni proizvodi i rešenja prilagođena potrebama klijenata predstavljaju jednu od osnovnih konkurentskih prednosti banke.

7.Kakve rezultate beležite u prvoj polovini 2017. godine po osnovu naplate problematičnih potraživanja?

U prvoj polovini 2017. godine je nastavljeno značajno angažovanje na preduzimanju svih zakonski raspoloživih mera i aktivnosti u naplati problematičnih potraživanja. Kao rezultat, evidentira se nastavak visoke naplate istih, koja je imala i značajne efekte na rezultat banke u tekućoj, a i u prethodnoj godini. Banka je takođe, a u skladu sa preporukama NBS, u ovom periodu izvršila otpis dominantnog dela nenaplativih potraživanja.

Problematični krediti (NPL) beleže nastavak značajnog pada učešća u ukupnim kreditnim potraživanjima. Sa krajem prvog polugođa 2017. godine procentualno učešće NPL potraživanja u ukupnim kreditnim potraživanjima iznosi 11,25% i beleži dalje smanjenje od 5 procentnih poena u odnosu na kraj prethodne godine. Dok je ovaj pokazatelj u periodu 2013-2015. godine beležio kontinuiran rast i sa nivoom od blizu 47% krajem ovog perioda sasvim sigurno bio u vrhu bankarskog sektora, u prethodnoj godini smo nivo pokazatelja učešća problematičnih kredita smanjili ispod proseka bankarskog tržišta, gde se nalazi i krajem prvog polugođa 2017. godine.

Izvesno se može očekivati da će procentualno učešće NPL-a na celokupnom bankarskom tržištu beležiti dalji značajan pad, kao rezultat sprovođenja strategije Vlade Republike Srbije i NBS, kao i određenih usvojenih regulatornih rešenja NBS u pogledu otpisa ovih potraživanja.

Pokrivenost NPL potraživanja izvršenim rezervisanjima za kreditni rizik Banke je na visokom nivou od otprilike 78% i značajno, odnosno za blizu 10 procentnih poena, iznad proseka bankarskog sektora. Navedeno predstavlja garanciju da ovi plasmani ne mogu imati materijalno značajan negativan efekat na rezultat i kapital Banke.

8.Važan deo poslovne strategije JUBMES banke a.d. Beograd jeste i društveno odgovorno poslovanje. Koje projekte ste već realizovali i na koje oblasti ćete se fokusirati u narednom periodu?

U svim fazama svog razvoja i poslovanja JUBMES banka je potvrđivala poziciju društveno odgovornog poslovnog subjekta, koji svoje razvojne – poslovne ciljeve sagledava u sinergičkoj povezanosti sa principima društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja.

Članstvo u Globalnom dogovoru UN od marta 2008. godine nas je podstaklo na aktivnije i kreativnije uključivanje u razvojne ciljeve zajednice koji su harmonizovani sa agendom o pristupanju EU, ali i realizaciju regionalnih i globalnih projekata-inicijativa podrške održivom razvoju.

U skladu sa našim potencijalima i dosadašnjim iskustvima u podršci sličnim projektima nastavili smo da promovišemo značaj očuvanja kulturnog identiteta ugroženih grupa, posebno na teritoriji AP Kosovo i Metohija. U oblasti zaštite životne sredine nastavili smo višegodišnju saradnju sa Specijalnim rezervatom prirode Uvac, podrškom projektu hranilišta za beloglavog supa, koji je simbol jednog od najbogatijih prirodnih rezervata Republike Srbije.

U dužem periodu aktivno smo prisutni na lokalnom i nacionalnom nivou, podržavajući različite projekte humanitarno-socijalnog i razvojnog karaktera. Kao osnivač Humanitarne fondacije „Za dečje srce“, dajemo punu podršku aktivnostima iste, što je istovremeno i izraz naše trajne opredeljenosti za univerzalne etičke poslovne principe. Od osnivanje 1992. godine, Fondacija potvrđuje svoje ciljeve i misiju stalnim aktivnostima usmerenim na prikupljanje pomoći radi kvalitetnijih uslova operativnog lečenja, rehabilitacije i socijalne adaptacije najmlađih pacijenata sa urođenim srčanim manama.

9.Prethodna godina je za JUBMES banku a.d. Beograd bila godina prelaza u efikasniju banku. Na šta ste posebno bili fokusirani u ovoj godini i kakvi su Vam poslovni ciljevi za naredni period u pogledu ostvarivanja boljih poslovnih rezultata?

U godini za nama, naši primarni zadaci bili su stabilizacija poslovanja, rezultata, kao i smanjenje rizika kojima je banka izložena. Uprkos ozbiljnim izazovima sa kojima smo se susreli na početku prethodne godine, ostvareni finansijski rezultati potvrda su da smo predanim radom uspešno prevazišli sve izazove.

Posebno sam ponosan na činjenicu da smo poslovanjem u 2016. godini u potpunosti uspeli da otklonimo i saniramo značajne negativne tendencije koje su bile evidentne u prethodnim godinama i ostvarimo ciljeve poslovne politike za tu godinu. Ostvareni rezultati potvrđuju naše napore da postanemo još efikasnija banka koja ponovo počinje da generiše značajne pozitivne rezultate. To su svakako očekivanja i naših akcionara, domaćih i inostranih, sa kojima imamo veoma kvalitetnu komunikaciju. Jedan od motiva za to sigurno jeste činjenica da smo svesni zadatka koji je stavljen pred nas, posmatran kroz prizmu JUBMES-a ne samo kao poslovne banke danas, već značaja koju je imala kao bitna i uticajna institucija, jedinstvena u poslovima koje je obavljala i značajnim projektima koje je uspešno realizovala. To nasleđe prenelo je na nas i obavezu da ga i u narednom periodu očuvamo, bez obzira što danas poslujemo u drugačijim okolnostima.

Iako smo zadovoljni napretkom koji je načinjen u 2016. godini, ostajemo posvećeni kontinuiranom ispunjenju naše strategije i realizaciji naše vizije gde smo prepoznati kao veoma pouzdan finansijski partner. I u ovoj godini zadržan je fokus na uvećanju kreditnog portfolija, primarno kroz proširenje baze klijenata, a činjenica da smo u 2017. godinu ušli u mnogo boljoj poziciji i u velikoj meri rasterećeni problema sa kojima smo započeli prethodnu godinu, dalo nam je prostora da se u potpunosti posvetimo daljem unapređenju poslovanja. Kao odgovor tržišta na povoljna kretanja u poslednjih godinu i po dana, prisutan je veoma izražen trend porasta poverenja u Banku, posebno od strane deponenata fizičkih lica, što je rezultiralo uvećanjem depozita istih u prvom polugođu 2017. godine za 35%, dovodeći ih na istorijski najviši nivo. Uvećanje ovih depozita omogućilo nam je stabilno održanje rasta plasmana klijentima.

Sa ciljem da Banku održimo spremnom na sve izazove i profitabilnom u budućnosti, želimo da dodatno unapredimo našu osnovnu konkurentsku prednost, kao banke koja svojim klijentima pruža brzinu i efikasnost u realizaciji proizvoda i usluga prilagođenih njihovim specifičnim potrebama. Finansijski sektor se nalazi u procesu značajnih promena koje su podstaknute većim brojem faktora. Informaciono-tehnološki razvoj, makroekonomski uslovi i očekivanja klijenata koja se menjaju, kreiraju izazovno ekonomsko okruženje u kome Banka posluje. Ovakav razvoj situacije stvara i mnoge šanse za nas u cilju jačanja naše tržišne pozicije.

10.Koliko procentualno JUBMES banka a.d. Beograd beleži tržišno učešće i koje mesto zauzimate na tržištu bankarskog sektora u Srbiji? Da li očekujete rast poslovnih aktivnosti u narednom periodu?

Prema vrednosti bilansne sume na osnovu zvaničnih finansijskih izveštaja za 2016. godinu, Banka je rangirana kao 27. u bankarskom sektoru sa 0,29% tržišnog učešća, mereno učešćem u bilansnoj sumi bankarskog sektora. Sa iskazanim neto dobitkom na kraju 2016. godine od 63,5 miliona RSD, zauzimamo 18. mesto u ukupnom rezultatu poslovanja bankarskog sektora, što predstavlja rast za 9 pozicija u odnosu na kraj 2015. godine.

Relativno malo tržišno učešće trudićemo se da povećamo efikasnim opsluživanjem segmenta tržišta koji iznad svega ceni kvalitet pružene usluge, bilo da je reč o pravnim ili fizičkim licima. Mi smo mala Banka, zbog čega činimo da nam svaki klijent bude u fokusu pažnje. To se sve ogleda kroz drugačiji pristup klijentu, efikasnu uslugu, kao i punu podršku kroz pružanje savetodavnih usluga. Klijentima na raspolaganju stoji stručan i profesionalan tim koji može biti od velike pomoći prilikom donošenja finansijskih odluka, a čime svaka naša usluga postaje prilagođena potrebama pojedinačnog klijenta.

Smatram da je, polazeći od ovakvog pristupa, realno očekivati da će se, u skladu sa promenama pristupa poslovanju koje su u banci evidentne, u narednom periodu zabeležiti nastavak kontinuiranog rasta poslovnih aktivnosti prisutan u ovom periodu.

11.Kakvi su Vam planovi što se tiče širenja portfolija i privlačenja klijenata u narednom periodu?

Na domaćem finansijskom tržištu JUBMES banka je prisutna gotovo pune četiri decenije. Sinteza iskustva koje smo stekli iz različitih razvojnih faza poslovanja, na putu od kreditno izvozne agencije do poslovne banke, predstavlja izuzetno bitan aspekt poslovanja koji će jednim delom igrati značajnu ulogu i u našem budućem poslovanju. Pored tradicije, bitan aspekt našeg budućeg poslovanja biće, možda i najčešće izgovarana reč u proteklom periodu, ne samo od strane bankara, već čelnih ljudi iz različitih sektora, a to je, digitalizacija.

Iako značajno širenje poslovne mreže otvaranjem novih ekspozitura i filijala u ovom trenutku nije realna opcija, svesni smo činjenice da sve naše proizvode i usluge moramo učiniti dostupnijim našim postojećim i budućim klijentima. Stoga, plan nam je da u narednom periodu razvijamo i alternativne kanale distribucije, sa fokusom na digitalno bankarstvo, i to unapređenjem postojećih onlajn servisa, čime planiramo da dodatno povećamo stepen zadovoljstva naših postojećih klijenata, ali i da se približimo novim potencijalnim klijentima.

12.Srbija svakako oseća posledice turbulencija u evrozoni, a jedan od velikih problema pod takvim okolnostima je sigurnost i očuvanje realnog plasmana banke. Kako se u Srbiji borite sa ovim problemom?

Bankarsko tržište Srbije je dominantno u vlasništvu stranih lica, zbog čega je njihov prevashodni cilj očuvanje realne vrednosti vezane za stranu valutu, i to primarno evro. Upravo je to, uz visoko učešće izvora sredstava banaka u stranim valutama, i razlog zbog kojeg i dalje na našem tržištu preovlađujuće učešće u kreditnim portfolijima banaka imaju krediti indeksirani u evrima. Kao dodatan vid očuvanja realne vrednosti plasmana indeksiranih kretanjem deviznog kursa, banke su u prethodnom periodu u segmentu plasmana pravnim licima, u uslovima nižih kamatnih stopa na indeksirane kredite nego na dinarske, koristile i tzv. jednostranu valutnu klauzulu. Ona je predstavljala vid ugrađene opcije u plasmane kojima se garantuje da, u slučaju pada kursa evra ispod nivoa po kojem je plasman odobren, banka ima mogućnost za naplatu potraživanja po inicijalnom kursu. Inicijativom NBS primena klauzula ovog tipa je isključena kao mogućnost na domaćem tržištu.

Kamatna stopa ima značajnu ulogu u procesu zaštite realne vrednosti plasmana u uslovima inflacije. Banke svoje plasmane štite kroz ugovaranje promenljivih kamatnih stopa. Pad kamatnih stopa, međutim, dovodi do rasta inflacije, što je trenutno situacija u evrozoni. U Srbiji, u uslovima veoma jeftinih izvora sredstava, kako pribavljenih iz inostranstva tako i od prikupljenih depozita, kamatne stope banaka na plasmane beleže kontinuiran pad, što je dodatno podstaknuto snažnom konkurencijom na tržištu. Kada govorimo o indeksiranim i deviznim kreditima pravnim licima, prosečne kamatne stope na tržištu se rapidno približavaju i veoma su blizu stopi inflacije u evrozoni, što u narednom periodu može rezultirati obezvređenjem realne vrednosti ovih plasmana, padom ispod nivoa stope inflacije u evrozoni.

13.Kako i na koji način planirate da u narednom periodu privučete nove klijente i uvećate kreditni portfolio?

Kada je u pitanju privlačenje novih klijenata, koliko god to predstavljalo izazov za nas, situacija je prilično jednostavna. Naša osnovna konkurentska prednost jeste pružanje istih bankarskih usluga na drugačiji način, zahvaljujući višedecenijskom iskustvu i pristupu potpune posvećenosti klijentu koji smo izgradili i razvili tokom godina, upravo na temelju činjenice na koju su mnogi gledali kao hendikep. Etiketa male banke sa relativno malim brojem klijenata omogućava nam potpunu posvećenost svakom klijentu, bilo da su u pitanju fizička ili pravna lica. Zadovoljstvo postojećih klijenata u velikoj meri utiče na reputaciju banke i uspostavljanje dugoročnih kvalitetnih poslovnih odnosa sa novim klijentima.

Hoteli sa pet zvezdica mogu biti podjednako i oni koji pripadaju nekom od popularnih lanaca, ali i sve popularniji tzv. Boutique hoteli malog kapaciteta koje odlikuje intimnija atmosfera i veći nivo privatnosti, a pre svega visok kvalitet usluge. Pomenuti koncept poslovanja, s obzirom na veličinu banke i nivo pažnje koji smo spremni da posvetimo svakom klijentu, mnogo je bliži nama i sa njim bismo u potpunosti mogli da se poistovetimo.

14.Kada biste bili u mogućnosti, da li biste nešto promenili u svojoj dosadašnjoj karijeri?

Ne želeći da zvučim pretenciozno, ali čak i kada bih mogao, u svojoj dosadašnjoj karijeri ništa ne bih promenio. Kao neko ko je okrenut isključivo budućnosti, smatram da su moji dosadašnji izbori i koraci u karijeri, čak i ukoliko su bili pogrešni, bili izuzetno korisni, jer su sa sobom doneli neprocenljivo iskustvo koje, pored formalnog obrazovanja i kontinuirane nadgradnje znanja, čini jednu karijeru potpunom.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista