Početna > Izdanja > Broj 071 > Workshop 071

Kulturna buka u poslovanju

Kulturna buka ili šum su prepreke do kojih dolazi u komunikaciji između pripadnika različitih kultura.

Slika 1. Izvori kulturne buke

Na slici 1. vidi se sa kojim se sve problemima susreću poslovni ljudi u multikulturnom okruženju, tačnije, koliko ima kulturne buke u komunikaciji sa sagovornicima iz drugih kultura.

Problemi koji se javljaju u komunikaciji sreću se na svakom koraku, razloga za to ima na pretek, od poznavanja jezika (na pimer koliko poslovnih ljudi koji dolaze iz Severne Amerike govori srpski jezik?) pa sve do razgovora o neobaveznim temama (na primer priča o fudbalu između poslovnih ljudi iz Amerike i Evrope; reč je ista ali označava dva različita sporta). To su samo neki od primera koji pokazuju koliko prepreka može da potiče iz kulturnih razlika.

Početak buke uglavnom se javlja kroz tehničke probleme sa prevodom sa jednog jezika na drugi. U prevodu može svako da pogreši, pogotovu kad je reč o specijalizovanoj tehničkoj terminologiji za koju poslovni ljudi moraju da budu posebno obučeni.

Posao sa inostranim partnerima dvostruko više traje od onog sa domaćim saradnicima jer je potrebno dvostruko više vreme dok se prevedu svi dokumenti i sve prilagodi maternjem jeziku.

Sledeće što stvara problem u komunikaciji jeste nedostatak direktne interakcije do koje može doći ukoliko se koriste usluge prevodioca. Samim tim što se koristi prevodilac umanjuje se mogućnost da se pročitaju nijanse koje druga strana reflektuje recimo kroz govor tela[1] jer prevodilac to neće prevesti.

Putovanjeu inostranstvo i strano okruženje sa mnogo novih impresija može umnogome da utiče na poslovne ljude odvraćanjem pažnje i gubitkom koncentracije.

U stranom okruženju mi smo po nekom nepisanom pravilu u odbrambenom stavu, a takav stav može da nam odmogne u adekvatnom primanju poruke koju druga strana šalje.

Još jedan od mogućih problema u poslovnoj komunikaciji jeste da suprotna strana sa kojom imamo mnogo zajedničkih stavova i u perspektivi dobru osnovu postane suparnik usled nerazumevanja i nemogućnosti komuniciranja. Često se takođe pogrešno tumače i motivi druge strane.

Pogrešno protumačeni motivi i verovanje u neke stereotipe vezano za određene narode mogu uticati na tok poslovnih aktivnosti i to na način na koji niko ne želi. Stalni nesporazumi u komunikaciji mogu da izazovu frustraciju sagovornika koja može da dovede do toga da osoba jednostavno digne ruke od posla i onda su svi na gubitku.Berza

investicioni fondovi

kursna lista