Početna > Izdanja > Broj 063-064 > Poslovna misao - Getting rich

Poslovna misao

Getting rich

Nauka bogaćenja

„Vlasništvo nad novcem i imovinom dolazi kao rezultat toga što određene stvari radite na određeni način. Oni koji rade stvari na određeni način, bilo namerno ili slučajno, postaju bogati. Oni koji ne rade stvari na taj određeni način, bez obzira na to koliko se trudili ili koliko su sposobni, ostaju siromašni.

To je prirodni zakon po kojem slični uzroci proizvode slične posledice. Zato će se svaki čovek ili žena koji nauče da rade stvari na taj određeni način sigurno obogatiti.

Wallace D. Wattles

Nauka bogaćenja” je knjiga koju je napisao Wallace D. Wattles, pisac pokreta „Nova misao”, i koju je 1910. godine objavila izdavačka kuća Elizabeth Towne. Knjiga se štampa i danas, nakon jednog veka. Ova knjiga inspirisala je nastanak najbolje prodavane knjige i filma „The Secret” („Tajna”) iz 2006. godine autorke Rhondae Byrne.

Prema novinama „USA Today tekst je „podeljen na 17 kratkih, tematski usredsređenih poglavlja u kojima je objašnjen način prevazilaženja mentalnih prepreka, te kako je stvaranje, a ne nadmetanje sakriveni ključ privlačenja bogatstva”.

Knjiga počinje tako što navodi kako postoje:

§pametni ljudi koji su bogati, i

§totalni glupaci koji su bogati;

§ljudi briljantnog intelekta koji su bogati, i

§mentalno lenji ljudi koji su bogati;

§veliki potrošači koji su bogati, kao i

§mnogi štedljivi ljudi koji ostaju siromašni.

MISAO je jedina moć koja može da proizvede materijalna bogatstva od Bezoblične supstance. Ono od čega je sve izgrađeno jeste supstanca koja misli, a misao o formi u ovoj supstanci proizvodi formu.

Prvobitna supstanca se pomera u skladu sa svojim mislima; svaka forma i proces koji vidite u prirodi predstavlja vidljivi izraz misli Prvobitne supstance. Dok Bezoblična supstanca misli o formi, ona uzima oblik te forme; dok misli o pokretu, čini taj pokret. To je način na koji se sve stvara.

Mi živimo u svetu misli koji je deo univerzuma misli.

Misao o univerzumu koji se kreće prošla je kroz Bezobličnu supstancu i Misleći materijal koji se kretao u skladu sa tom mišlju, uzeo je oblik sistema i planeta, i održava taj oblik. Misleća supstanca uzima oblik svoje misli i kreće se u skladu sa tom mišlju.

Sa idejom o kružećem sistemu sunaca i svetova uzima oblik ovih tela i pomera ih dok misli. Zamišljajući oblik spororastućeg drveta hrasta kreće se u skladu sa tim i proizvodi to drvo iako su možda potrebni vekovi za tako nešto. U stvaranju Bezoblična supstanca kao da se kreće u skladu sa linijama pokreta koje je ustanovila; misao o hrastu ne dovodi do trenutnog formiranja odraslog drveta, ali pokreće sile koje će proizvesti to drvo, krećući se ustanovljenim linijama rasta.

Svaka misao o formi sadržana u mislećoj supstanci izaziva stvaranje forme, ali uvek ili barem generalno duž već uspostavljenih linija rasta i aktivnosti.

Misao o kući određene konstrukcije, ako se utisne u Bezobličnu supstancu, ne mora da izazove trenutno stvaranje kuće; ali izazvaće usmeravanje stvaralačke energije koja je već u upotrebi u trgovini i privredi ka onim kanalima koji će izazvati brzu izgradnju takve kuće. A kada ne bi bilo postojećih kanala putem kojih bi stvaralačka energija mogla da funkcioniše, onda bi kuća bila stvorena neposredno od primarne supstance, bez čekanja na spore procese organskog i neorganskog sveta.

Nijedna misao o formi ne može se utisnuti u Prvobitnu supstancu, a da ne dođe do stvaranja te forme.

Čovek je misleći centar i može da proizvede misao.

Sve forme koje čovek stvori svojim rukama moraju prvo da postoje u njegovim mislima; ne može da oblikuje neku stvar dok je prvo ne osmisli. A do sada je čovek svoje napore ograničavao isključivo na delo svojih ruku; primenjivao je ručni rad na svet oblika sa željom da promeni ili modifikuje one koji već postoje. Nikada nije mislio o tome da pokuša da izazove stvaranje novih oblika utiskivanjem svojih misli u Bezobličnu supstancu.

Kada čovek ima misao-oblik, uzima materijal iz oblika prirode i stvara sliku tog oblika koji mu je u mislima. Do sada je ulagao male ili nikakve napore u saradnju sa Bezobličnom inteligencijom, u saradnju „sa Ocem”. Nije sanjao o tome da može da „radi ono što je video Oca da radi”.

Čovek preoblikuje i menja postojeće forme ručnim radom; ne posvećuje pažnju tome da li može da proizvede stvari od Bezoblične supstance tako što će joj saopštiti svoje misli. Predlažemo da dokažemo da to može da uradi, da dokažemo da bilo koji čovek ili žena mogu to da urade i da pokažemo na koji način. Kao prvi korak moramo da postavimo tri osnovna predloga.

Prvo, pretpostavljamo da postoji jedna prvobitna bezoblična materija ili supstanca od koje je sve sačinjeno. Svi naizgled raznoliki elementi ne predstavljaju ništa drugo do različite manifestacije jednog elementa; svi mnogobrojni oblici koje nalazimo u organskoj i neorganskoj prirodi predstavljaju samo različite oblike, napravljene od istog materijala. A ovaj materijal je misleći materijal; misao sadržana u njemu stvara oblik misli. Misao u mislećoj supstanci proizvodi oblike. Čovek je misleći centar, sposoban da proizvede misao; ako čovek može da saopšti svoju misao prvobitnoj mislećoj supstanci, može da izazove stvaranje ili formiranje stvari o kojoj misli. Da rezimiramo:

Postoji misleća materija od koje su sačinjene sve stvari i koja se u svom prvobitnom stanju širi, probija i ispunjava međuprostor univerzuma.

Misao u ovoj supstanci proizvodi stvar koja je oslikana mišlju.

Čovek može da oblikuje stvari u svojim mislima i utiskivanjem svojih misli u bezobličnu supstancu izazove stvaranje stvari o kojoj misli.

Možete se zapitati da li mogu da dokažem ove tvrdnje; i bez zalaženja u detalje moj dogovor je da mogu, i logikom i iskustvom.

Zaključujući unazad od fenomena forme i misli dolazim do jedne prvobitne misleće supstance; a zaključujući unapred od misleće supstance dolazim do ljudske moći da izazove formiranje stvari o kojima razmišlja.

A putem eksperimenta otkrivam da je ovo zaključivanje tačno; i to je moj najjači dokaz.

Ako jedan čovek koji pročita ovu knjigu postane bogat radeći ono što mu knjiga govori da radi, to je dokaz koji ide u prilog mojoj tvrdnji; ali ako svaki čovek koji uradi ono što mu knjiga govori da uradi postane bogat, to je pozitivan dokaz sve dok neko ne prođe kroz proces i doživi neuspeh.

Teorija je tačna sve dok proces ne uspe; a ovaj proces neće doživeti neuspeh jer će svaki čovek koji radi ono što mu ova knjiga govori postati bogat.

Rekao sam da se ljudi bogate radeći stvari na Određeni način; a da bi to radili, ljudi moraju da postanu kadri da misle na određeni način.

Način na koji čovek radi stvari neposredan je rezultat načina na koji misli o stvarima.

Da biste radili stvari na način na koji želite da ih radite, moraćete da steknete sposobnost da mislite na način na koji želite; ovo je prvi korak ka bogaćenju.

Misliti o onome o čemu želite da mislite jeste misliti o ISTINI bez obzira na spoljašnji izgled.

Svaki čovek ima prirodnu i urođenu moć da misli o onome o čemu želi da misli, ali to zahteva mnogo više napora od toga da se misli o onome na šta nas navodi spoljašnji izgled. Misliti na osnovu spoljašnjeg izgleda je lako; razmišljati o istini bez obzira na spoljašnji izgled zahteva napor i trošenje više energije nego bilo koji rad koji se može zahtevati od čoveka.

Od malo koje vrste napora većina ljudi toliko zazire kao od onoga koji iziskuje konzistentno i neprestano razmišljanje; to je najteži posao na svetu. Ovo je naročito tačno onda kada je istina suprotna od spoljašnjeg izgleda. Svaki spoljašnji izgled u vidljivom svetu teži da proizvede odgovarajući oblik u umu koji ga posmatra; a ovo može da se spreči samo čuvanjem misli o ISTINI.

Gledanje na spoljašnji izgled bolesti proizvešće oblik bolesti u vašem umu i, najzad, u vašem telu, osim ako čuvate misao o istini, a to je da nema bolesti; to je samo spoljašnji izgled, a realnost je da ste zdravi.

Gledanje na spoljašnji izgled siromaštva proizvešće odgovarajući oblik u vašem umu, osim ako se ne držite istine da nema siromaštva; postoji samo izobilje.

Misliti o zdravlju kada ste spolja okruženi bolešću ili o bogatstvu kada ste okruženi siromaštvom zahteva moć; ali onaj koji stekne ovu moć postaje GOSPODAR MISLI. Može da ukroti sudbinu; može da ima šta god poželi.

Ova moć može da se stekne samo savladavanjem osnovne činjenice koja se nalazi iza svakog spoljašnjeg izgleda; a ta činjenica je da postoji jedna Misleća supstanca od koje se sve stvari prave i koja pravi sve stvari.

Potom moramo da razumemo istinu da svaka misao sadržana u ovoj supstanci postaje forma i da čovek može da utisne svoje misli tako da uzmu oblik i postanu vidljive stvari.

Kada ovo shvatimo, nestaju svaka sumnja i strah jer zasigurno znamo da možemo da stvorimo ono što želimo da stvorimo; možemo da dobijemo ono što želimo da imamo i možemo da postanemo ono što želimo da postanemo. Kao prvi korak ka bogaćenju morate da verujete u tri osnovne tvrdnje prethodno iznete u ovom poglavlju. Da bismo ih naglasili, ponoviću ih:

Postoji misleća materija od koje su sačinjene sve stvari i koja se u svom prvobitnom stanju širi, probija i ispunjava međuprostor univerzuma.

Misao u ovoj supstanci proizvodi stvar koja je oslikana mišlju.

Čovek može da oblikuje stvari u svojim mislima i da utiskivanjem svojih misli u bezobličnu supstancu izazove stvaranje stvari o kojoj misli.

Morate da ostavite sa strane sve druge koncepte univerzuma, osim ovog monističkog, i morate da razmišljate o ovome dok vam se ne ureže u misli i ne postane vaša uobičajenamisao. Iznova iščitavajte tvrdnje ove doktrine; neka vam se svaka reč ureže u sećanje i razmišljajte o njima sve dok čvrsto ne budete verovali u ono što govore. Ako vam se javi sumnja, odbacite je kao greh. Nemojte da slušate argumente protiv ove ideje; nemojte da idete u crkve ili na predavanja na kojima se uči ili propoveda suprotan koncept. Nemojte da čitate časopise ili knjige koje vas uče drugačijoj ideji; ako se zbunite u svojoj veri, svi vaši napori biće uzaludni.

Nemojte da se pitate zašto su ove stvari tačne, niti da spekulišete o tome kako mogu biti tačne; jednostavno im verujte na reč.

Nauka bogaćenja počinje apsolutnim prihvatanjem ove vere.

Princip br. 1: Vizualizacija i kontrola misli

„Izuzetnost se postiže samo razmišljanjem o izuzetnim idejama.”

Princip br. 2: Pravi put delanja

„Svaki dan je uspešan ili neuspešan, i ako je svaki dan uspešan, ne možete da se ne obogatite.”

Princip br. 3: Izbegavajte loše vesti

„Ako želite da se obogatite, ne smete proučavati siromaštvo. Stvari se ne ostvaruju razmišljanjem o njihovim suprotnostima.”

Princip br. 4: Zahvalnost

[...] vera se rađa iz zahvalnosti. Zahvalan um stalno očekuje dobre stvari i očekivanja postaju vera.”


Berza

investicioni fondovi

kursna lista